Bovag bepalingen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop

en levering van zaken aan en verrichting van diensten

ten behoeve van koper/opdrachtgever. Afwijking van deze

voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk

bevestigd.

Artikel 1 De overeenkomst

1. Alle offertes en prijsopgaven zijn louter indicatief.

2. De reparatieduur c.q. de duur der werkzaamheden wordt

slechts bij benadering opgegeven.

3. De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop-,

reparatie- of andere overeenkomsten een vermoedelijke

datum. Bij overschrijding van de vermoedelijke datum in

de koopovereenkomst met een termijn van drie maanden

of meer, kan de koper/opdrachtgever het motorenrevisiebedrijf

schriftelijk in gebreke stellen. Indien het

motorenrevisiebedrijf een maand na de ingebrekestelling

nog niet geleverd heeft, heeft de koper/opdrachtgever

het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst

ontbonden te verklaren.

De koper/opdrachtgever dient per brief aan te geven dat

hij de overeenkomst ontbindt.

4a. Prijswijzigingen ten gevolge van bijvoorbeeld wijzigingen

in rechten, belastingen, accijnzen, fabrieks- en/of

importeursprijzen en/of valutakoersen mogen te allen

tijde in de overeengekomen koopprijs worden doorberekend.

De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging

het recht de overeenkomst te ontbinden in het geval de

verhoging van de bedongen prijs door het motorenrevisiebedrijf

plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten

van de overeenkomst. De annulering dient binnen één

week na die kennisgeving plaats te vinden. In dat geval

heeft de verkoper recht op vergoeding van de gemaakte

kosten die zijn vastgesteld op 1% van de overeengekomen

koopprijs.

4b. Bij andere overeenkomsten dan een koopovereenkomst is

de overeengekomen prijs indicatief. Indien de indicatief

opgegeven prijs met meer dan 20% wordt of dreigt te

worden overschreden, dan dient het motorenrevisiebedrijf

contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de

meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is in dat

geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder

schadeloosstelling van het motorenrevisiebedrijf voor de

reeds door hem verrichte werkzaamheden.

5. Ruilmotoren en/of ruildelen/componenten worden slechts

verkocht tegen inlevering van een motor van hetzelfde

merk, bouwtype en uitvoering, welke niet gebroken,

gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of

incompleet mag zijn en waarvan de vitale onderdelen,

zoals blok, kop, krukas, brandstofpomp en nokkenas op

normale wijze te revideren zijn. Wordt een motor met

zodanige gebreken wél geleverd, dan komen de hogere

kosten ten laste van de koper.

6. De wijze van transport wordt door ons bepaald. Zaken

reizen steeds voor risico van koper/opdrachtgever,

ongeacht of het transport al of niet franco geschiedt en

ongeacht of dit van of naar ons plaatsvindt.

Verzekering kan plaatsvinden op verzoek en voor rekening

van koper/opdrachtgever.

Bepalingen, opgenomen in de condities van vervoerder,

kunnen geen afbreuk doen aan het in dit lid bepaalde.

Artikel 2 De betaling

1. De schulden van koper/opdrachtgever aan het motorenrevisiebedrijf

worden beschouwd als brengschulden.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet

betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken,

resp. onmiddellijk na het verrichten van diensten.

3. Indien desondanks niet contant wordt betaald en er niet

uitdrukkelijk een ander moment van betaling is

overeengekomen dan wel indien wel uitdrukkelijk een

ander moment van betaling is overeengekomen en betaling

op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt,

dan is het motorenrevisiebedrijf gerechtigd over het verschuldigde

bedrag de wettelijke rente vermeerderd met

2% op jaarbasis in rekening te brengen, zulks te rekenen

één maand na het overeengekomen moment van (contante)

betaling. Hierbij wordt het resterende gedeelte van

de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten

plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging

van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als

een voorwaarde, waaronder door ons uitstel van betaling

is verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot contante

betaling c.q. betaling per het overeengekomen tijdstip

komt te vervallen.

4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke

blijft het verschuldigde bedrag te betalen is het

motorenrevisiebedrijf gerechtigd dit bedrag met de

incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten

zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die ons in

rekening worden gebracht door advocaten, procureurs,

deurwaarders en ieder ander van wie het motorenrevisiebedrijf

zich laat bedienen voor de invordering van het

verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden

vastgesteld op ten minste 15% van het

verschuldigde bedrag met een minimum van
d 70.

5. Ongeacht ons recht van retentie zal het het motorenrevisiebedrijf

bij het uitvoeren van een reparatieopdracht

vrijstaan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke

betaling te vorderen. In het geval de opdrachtgever

een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening

van een beroep of bedrijf zal de vooruitbetaling met

betrekking tot onderdelen niet meer bedragen dan 50%

van de koopsom.

De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de

vorm van een bankgarantie of een andere voor ons

aanvaardbare zekerheid.

6. Indien na uitvoering van de aan het motorenrevisiebedrijf

opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan

aan de opdrachtgever de betreffende motor en/of

overige ter revisie of reparatie aangeboden object niet

binnen twee weken na laatstbedoeld tijdstip is

afgehaald, is het motorenrevisiebedrijf gerechtigd om

opslagkosten in rekening te brengen conform het in

het motorenrevisiebedrijf c.q. ter plaatse geldende

tarief.

7. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de

opdrachtgever ter beschikking gesteld indien zulks bij de

reparatieopdracht nadrukkelijk is verzocht. In het andere

geval worden deze materialen ons eigendom zonder dat

de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak

kan maken.

Artikel 3 De garantie

1. Het motorenrevisiebedrijf garandeert gedurende een

periode van 12 maanden na de datum van afgifte van het

garantiebewijs, zulks echter tot een maximum van of wel

2.000 draaiuren van de motor of wel 100.000 afgelegde

kilometers, waarbij bepalend is welk maximum het eerst

wordt bereikt, de door hem geleverde ruilmotor en/of de

in opdracht compleet gereviseerde motor.

Gedurende een periode van 3 maanden na de datum van

afgifte van het garantiebewijs, zulks echter tot een

maximum van of wel 500 draaiuren van de motor of wel

25.000 afgelegde kilometers, waarbij bepalend is welk

maximum het eerst wordt bereikt, garandeert het motorenrevisiebedrijf

de door hem verrichte onderdeelrevisie.

Ten aanzien van deze garanties zijn van toepassing de

bepalingen die zijn vastgesteld in het kader van de

BOVAG-revisiegarantie en die zijn neergelegd in het

desbetreffende revisiebesluit en het daarvan deel

uitmakend BOVAG-revisiegarantiebewijs, welke laatste

wordt afgegeven bij aankoop van een ruilmotor, een compleet

gerevideerde motor of een onderdeelrevisie. De

koper/ opdrachtgever wordt in ieder geval op diens eerste

verzoek een gratis (specimen)exemplaar ter beschikking

gesteld.

De garanties zijn alleen van toepassing binnen Nederland.

2. Op de leveranties van nieuwe motoren en andere nieuwe

zaken zijn de garanties van toepassing indien en voor

zover die door de fabriek op deze motoren c.q. zaken

worden verstrekt. Onderdelen, welke door het motorenrevisiebedrijf

bij derden worden betrokken of werkzaamheden

die in zijn opdracht door derden worden uitgevoerd,

zijn aan geen andere garantie onderworpen dan die,

welke het motorenrevisiebedrijf van deze derden hiervoor

hebben gekregen.

3. Het gestelde in dit artikel laat onverlet de rechten die

een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening

van een beroep of bedrijf, ingevolge dwingendrechtelijke

bepalingen van boek 7 BW mocht toekomen. Deze rechten

komen niet toe aan de koper/opdrachtgever

handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Het motorenrevisiebedrijf verbindt zich tot kosteloos

verbeteren van die door hem uitgevoerde revisies of door

hem verrichte werkzaamheden, voor zover niet vallend

onder lid 1 van dit artikel, waarvan de opdrachtgever

bewijst dat zij onjuist zijn verricht, zulks echter met de

beperking in het 6e lid van dit artikel.

5. Het motorenrevisiebedrijf verbindt zich de die door hem

vervaardigde onderdelen, voor zover niet vallend onder

lid 1 van dit artikel, te vervangen of te herstellen waarvan

de opdrachtgever bewijst dat zij door het motorenrevisiebedrijf

als ondeugdelijk zijn geleverd, zulks echter

met de beperking in het 6e lid van dit artikel.

6. De aansprakelijkheid van het motorenrevisiebedrijf

beloopt te allen tijde ten hoogste het door koper/

opdrachtgever aan hem betaalde of verschuldigde bedrag

ter zake van de betrokken werkzaamheden en leveranties.

De aansprakelijkheid eindigt zodra aan de door het

motorenrevisiebedrijf bewerkte motoren of onderdelen

hiervan, zonder zijn toestemming reparaties of

veranderingen zijn of worden uitgevoerd.

7. Enige verdere of andere garantie of aansprakelijkheid, ook

voor eventuele schade welke het gevolg is van onjuist

verrichte werkzaamheden of van gebreken aan geleverde

onderdelen, neemt het motorenrevisiebedrijf ten aanzien

van koper/opdrachtgever handelend in de uitoefening

van een beroep of bedrijf niet op zich.

8. Nadat hij of zij zich eerst tot het motorenrevisiebedrijf

heeft gewend, kan de koper/opdrachtgever die klachten

heeft over de kwaliteit van de geleverde ruilmotor c.q

van de in opdracht uitgevoerde motor(onderdeel)revisie,

die is/zijn ontstaan gedurende de in lid 1 genoemde termijnen

met inachtneming van de daar genoemde maxima

en in alle andere gevallen in dit artikel genoemd binnen

een termijn van 3 maanden, in het kader van de BOVAGrevisiegarantie

zo spoedig mogelijk na het ontstaan van

het geschil een beroep doen op de bemiddeling door het

BOVAG Bemiddelingsbureau, Postbus 1100, 3980 DC,

Bunnik (telefoonnummer 0900-2692268,
d 0,20 per

minuut).

9. Indien de in lid 8 bedoelde bemiddeling betreffende de

BOVAG-revisiegarantie niet slaagt zal, indien de

koper/opdrachtgever hierom schriftelijk verzoekt

(secretariaat p/a BOVAG, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik),

een ter zake ingestelde geschillencommissie een voor

beide partijen bindend advies kunnen uitbrengen. Het

secretariaat zal op eerste verzoek van de koper/

opdrachtgever informatie verstrekken over de wijze van

geschillenbeslechting. Het staat de koper/opdrachtgever

echter vrij zich in plaats van de Geschillencommissie tot

de rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement

van de ondernemer te wenden. Een eenmaal op de

Geschillencommissie gedaan beroep staat die keuze echter

niet meer toe. Op alle gesloten overeenkomsten is

uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 4 Het eigendomsvoorbehoud

In geval van verkoop blijft de geleverde zaak eigendom van

het motorenrevisiebedrijf zolang de koper al hetgeen hij op

grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle

heeft voldaan.

Zolang de zaak niet in eigendom op de koper is overgegaan is

de koper verplicht de eventueel wettelijk voorgeschreven

verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de zaak

alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies

(cascodekking) af te sluiten. De koper is voorts verplicht de

geleverde zaak voor zijn rekening te doen onderhouden.

Het motorenrevisiebedrijf zal tot generlei vrijwaring van de

koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak

gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper het

motorenrevisiebedrijf voor aanspraken die derden op hem

zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden

gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 5 Het retentierecht

In geval van reparatie kan het motorenrevisiebedrijf het

retentierecht uitoefenen op de zaak indien de opdrachtgever

de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet in

zijn geheel voldoet, ook indien het kosten van eerder door

het motorenrevisiebedrijf verrichte werkzaamheden aan

dezelfde of een andere zaak betreft. Het motorenrevisiebedrijf

kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever

voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.

Artikel 6 Verkoop met inkoop

Indien bij verkoop van een nieuwe motor c.q. andere zaak

tegen inkoop van een gebruikte motor c.q. andere zaak de

koper in afwachting van de levering van de nieuwe motor

c.q. andere zaak de oude motor c.q andere zaak blijft gebruiken,

wordt laatstgenoemde motor c.q andere zaak eerst

eigendom van het motorenrevisiebedrijf nadat de feitelijke

levering daarvan aan het motorenrevisiebedrijf heeft plaatsgevonden.

Zolang de koper de zaak blijft gebruiken komt

deze geheel voor zijn rekening en risico.

Artikel 7 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die hij of zij

aan het motorenrevisiebedrijf doorgeeft kunnen door hem

worden verwerkt in de zin van de Wet Bescherming

Persoonsgegevens (WBP). Aan de hand van deze verwerking

kan het motorenrevisiebedrijf: de overeenkomst uitvoeren, de

garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen,

optimale service verlenen, koper/opdrachtgever tijdig voorzien

van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen

doen. Tegen verwerkingen welke vallen onder voornoemde

WBP ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel

door koper/opdrachtgever bij het motorenrevisiebedrijf aan te

tekenen verzet gehonoreerd.

Bunnik, juli 2003

BOVAG/VNM-LEVERINGS-EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR MOTORENREVISIEBEDRIJVEN